תקנון האתר של הפרופסור הלא מפוזר

תקנון האתר ומדיניות הביטולים של "הפרופסור הלא מפוזר"

עמוד זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומכוון לבני שני המינים במידה שווה.

לשם הרשמה לאתר המשתמש נדרש להזין נתונים מזהים ופרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ועוד, אין לספק נתונים שאינם פרטיך האמתיים והמלאים. אנו לא נעביר את פרטייך האישיים לאף גורם שלישי מבלי לבקש את הסכמתך המלאה מראש, למעט במקרים שנדרש על פי החוק או הליכים משפטיים.

הפרטים האישיים ישמרו בסודיות מוחלטת לפי מדיניות האבטחה שלנו ועל פי החוק.
יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי על תנועת המשתמשים, הנרשמים ומבקשי המידע באתר, ו/או לצורך גביית כספים המגיעים לפרופסור הלא מפוזר בע"מ מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור על חשאיות כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.
בנוסף אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש שהעברת אלינו לצורך העברת מסרים אישיים אל המשתמש בהתאם לנתוניו ובהתאם לחוק למניעת הפצת דואר זבל.

יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידיך אינה מחויבת על פי חוק, אולם, ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת שימוש בלומדה.
בעת ההרשמה המשתמש מסכים ומאשר כי לפרופסור הלא מפוזר בע"מ או מי מטעמה עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני או לטלפון אותם סיפק המשתמש עם רישומו לאתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים בהתאם לחוק למניעת הפצת דואר זבל.
אנו עשויים להפעיל באתר טכנולוגיה העושה שימוש ב"עוגיות" המאוחסנות על דפדפן האינטרנט שלך. ניתן להגביל את הדפדפן כך שלא יאחסן עוגיות אלו. 

האתר והלומדות של הפרופסור הלא מפוזר בע"מ נועדו אך ורק לשימוש אישי של התלמיד הרשום בלבד ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים (לרבות שימוש של מורים, מדריכים ומטפלים מכל סוג וכו'), אלא אם צוין אחרת במפורש ובכתב. המשתמש אינו מורשה לערוך שינויים כלשהם באתר, בלומדות או בתוכן האתר והלומדות וכן אינו רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לפרסם, להחליף, להעביר, למסור, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ו/או בלומדות (כלל כל החומרים הכלולים בה), בין בתשלום ובין שלא בתשלום. המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי ו/או אחר, במידע הקיים במאגרי הנתונים של הפרופסור הלא מפוזר בע"מ שלא בהתאם לתקנון זה. המשתמש רשאי לעשות שימוש אישי בלבד בשירותי האתר והלומדותת ואינו רשאי לאפשר לאחרים להשתמש בשירותים ו/או למסור לאחרים את פרטי המנוי שלו (לרבות הסיסמה).

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובלומדה שלנו לרבות השמות והסימנים המסחריים, רשומים ו/או שאינם רשומים, מאמרים, תכנים, טקסטים, שאלונים, מבחנים, חומרי למידה, מידע טכנולוגי, לרבות יישומים, תוכנות ו/או לומדות, קבצים מכל סוג, קודי מחשבים ו/או כל חומר אחר הכלול במערכת הינם של "הפרופסור הלא מפוזר בע"מ".
חל איסור מוחלט להעתיק ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בכל תוכן ומידע מתוך האתר ו/או הלומדה, לרבות באתר אינטרנט אחר, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי של הרוכש, בלא קבלת הסכמה מפורשת של "הפרופסור הלא מפוזר בע"מ", בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).


בכל מקרה, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, הנלווים לתכנים ולמידע שיעשה בהם שימוש על ידך. אין להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד', שנועדו לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור באופן אוטומטי של מידע ותכנים במערכת, באופן שלא הותר או אושר, במפורש ובכתב על ידי "הפרופסור הלא מפוזר בע"מ". אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו מידע ותכנים מהאתר ו/או הלומדה.
למען הסר ספק: חל איסור מוחלט על הצבת תכנים מתוך האתר ו/או הלומדה ו/או השעורים ו/או המפגשים, בתוכנות לשיתוף קבצים מכל סוג, לרבות העברתם לאחר באמצעות דוא"ל, מסרונים ו/או כל אמצעי אחר.

המחיר, המסלולים והתכנים התקפים ביחס להזמנה או רכישה הם אלו המפורסמים באתר במועד השלמת תהליך ההזמנה והתשלום בפועל. אנו רשאים לשנותם ללא הודעה מראש.

מדיניות ביטולים בחוגים, בפעילויות ובלומדה שלנו:
כל ביטול בכל המסלולים כרוך בתשלום דמי ביטול כחוק.

במסלול חוג ניתן לבטל השתתפות ע"י הודעה בדוא"ל ומראש לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (גם אם הודעתם בעל פה למורה או באמצעות הטלפון יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת זו בלבד). הביטול ייכנס לתוקף החל מהחודש שלאחר חודש שליחת ההודעה. לדוגמה, אם שלחתם הודעה על סיום החוג בתאריך 30/01, החל מחודש מרץ תופסק השתתפותכם בחוג. 
אם שלחתם הודעה על סיום החוג בתאריך 01/02, החל מחודש אפריל  תופסק השתתפותכם בחוג.
למעט השיעור הראשון אותו ניתן לבטל בתוך 14 ימים מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה שבעה ימים עסקים לפני השיעור הראשון.

במסלול היכרות, במסלול אורח, במסלול מבחן, קורסים, סדנאות ובפעילויות ממוקדות/חד פעמיות: על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א- 2010, פרק הזמן לביטול עסקת חוגים, שעורים וקורסים: בתוך 14 ימים מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה שבעה ימים עסקים לפני תחילת החוג/ השעור / הקורס.
אין אפשרות לבטל השתתפות לאחר תחילת המסלול/פעילות.

בכל המסלולים- לא ינתן זיכוי כספי או אחר בגין העדרות או אי הגעה למפגש אחד או יותר מכל סיבה.

לומדת "הפרופסור און ליין": ניתן לבטל את הרכישה עד 48 שעות מרגע אישור התשלום ובתנאי שלא בוצע כניסה ו/או נסיון כניסה ללומדה. הרשות לשימוש בלומדה נרכשת לזמן מוגדר, מובהר בזה כי כל הכספים שישולמו בגין רכישת הרשות לשימוש ישולמו מראש עבור התקופה וכי לא יהיו החזרים של הכספים מכל סיבה שהיא ואף אם לא תנוצל כל תקופת הרשות לשימוש, בכל מקרה לא תהא זכאות להחזר כספי מכל סיבה שהיא.
תאריך תחילת המינוי הוא יום השלמת התשלום, והוא אינו תלוי בהיקף הצריכה ו/או השימוש. אי אפשר לקבל החזר כספי או כל זיכוי אחר לתקופה שבה לא נעשה שימוש במינוי.

מסלולי "הדפסה בלבד" ורכישה של חומרים להדפסה לא ניתן לבטל לאחר שהקבצים נשלחו.

בכל מסלולי המנוי המתחדש (לדוגמה "המנוי המתגלגל") ימשך המנוי והחיוב עד לבקשה של הלקוח לסיים את המנוי, בכל מקרה לא ינתן החזר כספי בגין אי שימוש, הודעת בקשה לסיום המנוי יש לשלוח בדוא"ל לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בטופס צור קשר באתר.


המנוי "המתגלגל" ללומדה שלנו, שינויים ושדרוגים:


המנוי "המתגלגל" מוצע בחלק הלומדות והמהמסלולים כפי שמופיע בהצעות השונות ובדפי הרישום, מסלול או לומדה שלא ניתנה בהם האפשרות למנוי מתגלגל לא יתאפשר לרכוש מנוי כזה, יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות להוסיף או להוריד את האפשרות לרכוש מנוי "מתגלגל" במסלולים ו/או הלומדות שלנו.

ניתן להוסיף "מנוי מתגלגל" מתוך הלומדה לאחר ההפעלה או מדף הארכת המינוי באתר.
החיוב יבוצע בהתאם למספר השבועות "המתגלגלים" תוך שמירה על רצף מיום המנוי המקורי בעלות שבועית לכל שבוע או חלק ממנו.
לדוגמה, אם המנוי המקורי שלי פג תוקף בתאריך 01/01 ובתאריך זה אבקש להוסיף מנוי מתגלגל, אהנה מ-7 ימי שימוש נוספים בלומדה, כלומר מתאריך 02/01 ועד לתאריך 08/01.
אם המנוי שלי פג תוקף בתאריך 01/01 ובתאריך 05/01 אבקש להוסיף 'מנוי מתגלגל', המנוי המתגלגל יחושב מתאריך 01/01 ועד לתאריך 07/01 כולל. כלומר, אהנה מ-3 ימי שימוש נוספים בלומדה. 
לכן, תמיד כדאי להוסיף אפשרות זו מההתחלה ו/או  כל עוד המנוי בתוקף.
מרגע שהמנוי פג תוקף, האפשרות היחידה להוסיף מנוי מתגלגל היא אך ורק בשמירת רצף תקופה מיום המנוי המקורי.

בכל מצב, זכרו! לידע אותנו במועד על סיום המנוי המתגלגל. הודעה על סיום המנוי ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מועד שליחת ההודעה הוא שקובע.
הקפידו לשלוח בקשת סיום מנוי מתגלגל, כל עוד הוא בתוקף (עד ליום האחרון של השבוע המתגלגל במנוי שלכם). 
לדוגמה, מנוי מתגלגל מיום שני ליום ראשון העוקב. זכרו לשלוח לנו בקשת סיום עד ליום ראשון (של השבוע העוקב שהוא היום האחרון לשבוע המתגלגל שלכם) בשעות העבודה במשרד (ימים א-ה עד השעה 17:00 ובימי שישי עד השעה 12:00).
במידה והבקשה תגיע לאחר מועד זה, תחוייבו בשבוע נוסף.


בעת שדרוג/שינוי/הוספה: תוקף המנוי יהיה מיום קניית הלומדה הראשונה. כלומר, אם רכשתי מנוי לחודש בתאריך 01/01, ובתאריך 20/01 אבקש לשדרג למנוי של 6 חודשים, המנוי יהיה בתוקף עד לתאריך 01/07 (6 חודשים מיום הרישום 01/01) והתשלום על כך יהיה ההפרש בין המחיר ששילמתם למחיר הלומדה המשודרגת ובתוספת דמי טיפול.

שדרוג= מעבר בין למדות: מהלמדה של השבוע, ללמדה של חודש או 6 חודשים,
ומהלמדה של חודש ללמדה של 6 חודשים וכו'.


זמינות האתר והלומדות:

זמינות האתר והלומדות תלויה בין היתר, בפעילות תקינה של רשת האינטרנט ובשירותיהם ושל ספקים שונים לרבות ספקי תשתיות, תוכן, סליקה וכיו'ב. הפרופסור הלא מפוזר בע"מ, תפעל כמיטב יכולתה לאפשר פעילות תקינה וזמינות גבוהה של האתר, אולם אינה מתחייבת, כי האתר והשירותים בחלקם או במלואם, יהיו זמינים בכל עת.

מעת לעת עשויות להיות מפורסמות באתר דרישות חומרה ותוכנה מינימאליות לשימוש באתר ובלומדות. למרות זאת הפרופסור הלא מפוזר בע"מ, אינה מתחייבת שהשימוש בשירות יהיה בלתי נתון להפרעות, זמין בכל זמן, נקי משגיאות, מובטח ומתאים לדרישות המשתמש. כמו כן אינה מתחייבת לתקן כל פגם או ליקוי בשירות.

הפרופסור הלא מפוזר בע"מ רשאית לנתק, להגביל ולהפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

הפרופסור הלא מפוזר בע"מ, זכאית לשנות כרצונה ומעת לעת את עיצוב, מראה ומבנה האתר והלומדות, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.


הצהרות והתחייבויות המשתמש:

בעת הרישום מתחייב המשתמש לספק נתוני רישום אמיתיים, מדויקים, מעודכנים ומלאים ולשמור על נתוני הרישום ולעדכנם בהקדם על-מנת להבטיח כי הם מדויקים, מעודכנים ומלאים.

המשתמש מתחייב לשמור על הביטחון והסודיות של הסיסמא ושל כל מידע אבטחה או גישה אחר המשמש אותו כדי להיכנס לאתר וללומדה.

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי הפרופסור הלא מפוזר בע"מ כי לא יעשה שימוש לרעה בשירותים של הפרופסור הלא מפוזר בע"מ לרבות:

  • ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין.
  • חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין.
  • הפצת וירוס ו/או תולעת מחשב.
  • כל שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995.
  • העברת פרטי חשבונו באתר לאדם אחר כלשהו ללא הסכמתה המוקדמת בכתב של הפרופסור הלא מפוזר בע"מ.
  • כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י הפרופסור הלא מפוזר בע"מ ו/או אחרים.
  • כל שימוש העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של "הםרופסור הלא מפוזר בע"מ" ו/או אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו'.
  • משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי הפרופסור הלא מפוזר בע"מ, כי ישפה את הפרופסור הלא מפוזר בע"מ, נושאי משרתה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, שלוחיה ונציגיה מיד עם קבלת הדרישה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה (ידוע או בלתי ידוע, צפוי או בלתי צפוי), לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה משתמש ו/או שנעשה דרכו באתר ו/או בשירותי הפרופסור הלא מפוזר בע"מ.


ניתוק או הפסקה של השירותים למשתמש:

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים האחרים של תנאי השימוש, הפרופסור הלא מפוזר בע"מ רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש וזאת בהתקיים אחד או יותר מהתנאים המנויים לעיל:

המשתמש עשה או עושה פעולה או שימוש האסורים לפי תנאי השירות לעיל.

המשתמש עשה או עושה שימוש הגורם או העלול לגרום להפרעה למתן השירותים לכל גורם שהוא.

המשתמש עשה או עושה שימוש באתר או בשירותים באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית.

על פי שיקול דעתה הבלעדי של הפרופסור הלא מפוזר בע"מ קיים חשד סביר להתקיימות אחד מהתנאים האמורים בסעיף זה.

ניתוק המשתמש אינו מחייב הודעה מוקדמת למשתמש או מקנה לו זכות לקבלת פיצוי כלשהו. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים למשתמש, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. משתמש אשר ינותק ו/או יחסם ע"י הפרופסור הלא מפוזר בע"מ, לא יהיה רשאי בעתיד להשתמש באתר ו/או במי משירותי הפרופסור הלא מפוזר בע"מ, אף אם יבקש לפעול תחת פרטים אחרים.
למען הסר ספק - בכל מקרה של ניתוק או הפסקת השרות ע"י הפרופסור הלא מפוזר בע"מ בשל אחד מהתנאים האמורים בסעיף זה המשתמש לא יקבל זיכוי או החזר כספי מכל זוג והוא מצידו מוותר על כל דרישה להחזר או זיכוי כספי או אחר.


הגבלת אחריות:

הרשות להשתמש בלומדה ו/או באתר, ניתנים לך לשימוש כמות שהם ("AS IS") בהתאם להחלטת "הפרופסור הלא מפוזר בע"מ", ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השימוש ו/או מגבלות כל שהן ו/או השפעה על המחשב שלך ו/ או למידע המופיע ו/או בביצועים, עיכוב בשימוש ו/או לאי-היכולת להשתמש במערכת ו/או להסתמכות על מידע המופיע בלומדה ו/או באתר. השימוש, אפוא, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי "הפרופסור הלא מפוזר בע"מ", על מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות ביחס לתוכנה, אמינותה, יציבותה והשפעתה של המערכת על המחשב שלך וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל השימוש בלומדה ו/או באתר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבצע שינויים ועדכונים בלומדה או באתר ותהה רשאית, אך לא מחויבת, להחיל את השינויים ו/או העדכונים על משתמשים קיימים, אם בתמורה ואם שלא בתמורה, למען הסר ספק אין החברה מחויבת לבצע שינוים ו/או עדכונים כל שהם.

על כל השירותים שלנו (לרבות שעורים, חוגים, סדנאות, מפגשים וכו') יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השירות או בקשר עם תנאים אלה תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא גם בתחום האינטרנט והסחר האלקטרוני וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו. על אף האמור לעיל, סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך בתל-אביב.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מפעם לפעם את התקנות, את תנאי השימוש ואת תנאי הביטול.

אודות הפרופסור הלא מפוזר

התלמידים שלנו נהנים מיתרונות לימודיים ורגשיים רבי-משמעות. וגם ממתנה לכל החיים: היכולת ללמוד ולחשוב מתוך אתגר והנאה, ומימוש היכולות והפוטנציאל האישי בצורה הטובה ביותר.

טלפון: 1700-707-377

קידום אתרים - שמוליק דורינבאום